Facebook Google LinkedIn Pinterest Twitter

Sân Bóng Đá Đông Hải 1

Địa chỉ: 3/14/274 Bùi Thị Từ Nhiên, Đông Hải 1, Hải An, Hải Phòng, Vietnam
Điện thoại:
Bản đồ chỉ đường tới địa chỉ: 3/14/274 Bùi Thị Từ Nhiên, Đông Hải 1, Hải An, Hải Phòng, Vietnam

>> Click => Ẩn/hiện bản đồ <<